بازی با کفش

بازی با کفشنشانگر راحتی و توافق ، معمولاً در محیط خواستگاری که توسط زنی انجام می شود که در آن پاشنه کفش برداشته می شود یا کل کفش از انگشت شما آویزان است. وقتی توافق و راحتی ایجاد نشود ، کفش دوباره پوشیده می شود تا آمادگی بیشتری برای فرار داشته باشد.

بازی با کفشنشانگر راحتی و توافق ، معمولاً در محیط خواستگاری که توسط زنی انجام می شود که در آن پاشنه کفش برداشته می شود یا کل کفش از انگشت شما آویزان است. وقتی توافق و راحتی ایجاد نشود ، کفش دوباره پوشیده می شود تا آمادگی بیشتری برای فرار داشته باشد.