روابط عمومی و فضای مجازی

رئیس کمیته :  نسترن بهداروند

دبیر کمیته : ایمان کاهکش

اعضای کمیته : آمنه سخراوی ، باران بیت سیاح ، سمیره اذرهمایون ، شکوفه چراغی، فروغ موسوی