آموزش

پیام آوران مؤسسه‌ای غير دولتی و نيكوكارانه (ياری رسان) است متشكل از واحدهای مختلف با هدف بنيادين تلاش برای ساختن خوزستان عاری از تبعیض و فقر فرهنگی و اجتماعی.  مأموريت ما مشاركت در برگزاری دوره های آموزشي  در مناطق محروم و نيازمند و همچنین حمايت مادی، معنوی و فرهنگی از  مستعد و محروم در مناطق مختلف استان است.  موضوع اصلی امور خير در پیام آوران، امور فرهنگي و آموزشي است که در حال حاضر در قالب طرح‌های زیر صورت می‌گیرد:  احداث مدرسه،خوابگاه، سالن‌های چند منظوره، کتابخانه و … در کلیه مناطق کم‌برخوردار کشور.حمایت تحصیلی از دانش‌آموزان و دانش‌جویان کم‌برخورداراهدای کتاب به مدارس مناطق کم‌برخوردار کشوراهدای رایانه به مدارس مناطق کم‌برخوردار کشورتجهیز مدارس مناطق کم‌برخوردار کشورفعالیت‌های آموزشی و فرهنگی