در دهان گذاشتن دسته عینک

در دهان گذاشتن دسته عینک دزموند موریس معتقد است در دهان گذاشتن دسته عینک تکنیکی است که افراد عینکی از آن برای معطل کردن و وقت خریدن استفاده می کنند.                                                    […]

در دهان گذاشتن دسته عینک

دزموند موریس معتقد است در دهان گذاشتن دسته عینک تکنیکی است که افراد عینکی از آن برای معطل کردن و وقت خریدن استفاده می کنند.