دست از اثبات خود بردارید

خیلی چیزها توضیح دادنی نیست ؛ اگر بخواهید چیزی که سالها طول کشیده که به درکش رسیده اید را در عرض چند دقیقه به کسی توضیح دهید ،خودتان کم کم در بازی آدم ها گم می شوید . اگر کارتان درست است ،راهتان درست است ،نیازی به توضیح نیست دست ازاثبات خودتان بردارید. شما نمیتوانید […]

خیلی چیزها توضیح دادنی نیست ؛
اگر بخواهید چیزی که سالها طول کشیده که به درکش رسیده اید را در عرض چند دقیقه به کسی توضیح دهید ،خودتان کم کم در بازی آدم ها گم می شوید .
اگر کارتان درست است ،راهتان درست است ،نیازی به توضیح نیست
دست ازاثبات خودتان بردارید.
شما نمیتوانید تجربه سالها درد کشیدن، افسردگی کشیدن، رنج کشیدن وبه بلوغ وپختگی رسیدنتان را در عرض چند دقیقه برای کسی توضیح دهید و او را به درک برسانید .
خیلی چیزها توضیح دادنی نیست ،اجازه دهید هر کسی به اندازه درک خودش شما را درک کند ، اجازه دهید آدم ها هر طور دلشان خواست شما را قضاوت کنند، همین که خودتان بدانید کارتان درست است ، کافی است.
دراین بین آنهایی که بالغ اند و عقل و خرد دارند قضاوتتان نمی کنند و به فضای فکری شما ، تصمیمات شما احترام می گذارند؛
و انهای که کارشان فقط قضاوت وتخریب است روزبه روز بیشتر در قضاوت های خودشان دست و پا میزنند، در هر حالتی
شما کارخودتان را بکنید،
رها کنید و واردبازی آدم ها نشوید.
یادتان باشد اگر ادامه ندهید ‌و بازی نکنید بازی هم نمی خورید.
از من به شما نصیحت کسی که ارزش سکوت شمارا نمیداند ،کسی که سکوت شمارا نمیفهمد حرف های شما راهم نخواهد فهمید،و ارزشی برای کلمات شما قائل نخواهد بود ؛
پس رها کنید ،نیازی به توضیح نیست وقتتان را بیهوده خرج آدم های اشتباه نکنید.