جویدن ناخن

جویدن ناخن ها نشانه دستپاچگی یا عدم احساس امنیت است. مردم غالبادر زمان های پرتنش و اضطراب این حرکت را از خود نشان می دهند #زبان_بدن_و_فن_بیان

جویدن ناخن ها نشانه دستپاچگی یا عدم احساس امنیت است. مردم غالبادر زمان های پرتنش و اضطراب این حرکت را از خود نشان می دهند

#زبان_بدن_و_فن_بیان