ضرب گرفتن روی میز با انگشتان

ضرب گرفتن روی میز با انگشتان  هرگز از این حرکت در حین سخنرانی یا صحبت کسی استفاده نکنید چون تنها این حس را در او القا می کند که سخنان او بی فایده و خسته کننده است. سرعت حرکت انگشتان میزان بی حوصلگی شما را نشان می دهد.               […]

ضرب گرفتن روی میز با انگشتان 

هرگز از این حرکت در حین سخنرانی یا صحبت کسی استفاده نکنید چون تنها این حس را در او القا می کند که سخنان او بی فایده و خسته کننده است.

سرعت حرکت انگشتان میزان بی حوصلگی شما را نشان می دهد.