لمس کردن دست ها حین گفتگو

لمس کردن طرف مقابل در طول صحبت کردن در صورتی که به طور صحیحی انجام شود می تواند نشانه علاقه، آرام کردن و یا اطمینان دادن به او تلقی شود  

لمس کردن طرف مقابل در طول صحبت کردن در صورتی که به طور صحیحی انجام شود می تواند نشانه علاقه، آرام کردن و یا اطمینان دادن به او تلقی شود