وقتی عصبی هستید هیچ تصمیمی نگیرید

یکی از جاهایی که ما در زندگی تصمیمات غلط میگیریم و احساسی رفتار میکنیم ،زمانی است که بر مبنای ناراحتی و عصبانیت و قضاوت رفتار میکنیم ، نیاید بهتر است که وقتی حالمان خوب نیست سعی کنیم هیچ تصمیمی نگیریم ، وقتی حالمان خوب نیست سعی کنیم هیچ حرفی نزنیم و سکوت کنیم ، حرفی نزنیم […]

یکی از جاهایی که ما در زندگی تصمیمات غلط میگیریم و احساسی رفتار میکنیم ،زمانی است که بر مبنای ناراحتی و عصبانیت و قضاوت رفتار میکنیم ، نیاید بهتر است که وقتی حالمان خوب نیست سعی کنیم هیچ تصمیمی نگیریم ، وقتی حالمان خوب نیست سعی کنیم هیچ حرفی نزنیم و سکوت کنیم ، حرفی نزنیم ؛چرا که اگر حرف بزنیم اشتباه حرف میزنیم و قطعا همه چیز را بیشتر بهم می ریزم ، به جای آن ،سعی کنیم کمی از آن ماجرا فاصله بگیریم
تا فشار روحی که به ما وارد میشود کمتر شود، وقتی آرام تر شدیم برگردیم و همه جوانب ان ماجرا رابررسی کنیم،
فاصله بگیرید چون وقتی عصبی و ناراحتید فقط از یک زاویه نگاه میکنید ،ولی وقتی آرامید میتوانید همه ابعادرا ببینید ،خودتان را جای آدم ها قرار بدهید و درکشان کنید ،میتوانید منطقی تر تصمیم بگیرید و بهترین پاسخ رو بدهید.
یادمان باشد در لحظه پاسخ دادن به هر چیزی ،پاسخی احساسی است و خارج از منطق و نابالغانه است .
هر چقدر لازم باشد به خودتان زمان بدهید تا با خودتان به صلح برسید وسپس با چشمانی باز و بر مبنای عقل و بالغانه و بدور از احساسات آنی اقدام کنید.

همین فاصله گرفتن های کوچک از خیلی از اشتباهاتی که ما عجولانه انجام میدهیم پیشگیری میکند.