کاش یادمان نرود!

به نظر می‌رسد انسان برای رسیدن به آنچه میخواهد فقط لازمست کارهایی کوچک و بسیار ساده را تمرین کند . مانند تمرین شنیدن صدای آب در زمان استحمام ، ماندن در صف زمانیکه فرصتی ندارند. یادمان باشد، انجام ندادن مواردی اینچنینی دقیقا و دقیقا به اندازه انجام دادنشان ساده است. کسانیکه چنین کارهای کوچکی را […]

به نظر می‌رسد انسان برای رسیدن به آنچه میخواهد فقط لازمست کارهایی کوچک و بسیار ساده را تمرین کند . مانند تمرین شنیدن صدای آب در زمان استحمام ، ماندن در صف زمانیکه فرصتی ندارند. یادمان باشد، انجام ندادن مواردی اینچنینی دقیقا و دقیقا به اندازه انجام دادنشان ساده است. کسانیکه چنین کارهای کوچکی را تمرین می‌کنند یاد خواهند گرفت که برای دیدن فرصتها باید به چیزهایی گوش دهند که عموما آنرا بی فایده میدانند مانند گوش دادن به آب در حمام و البته آنها خوب تمرین می‌کنند ماندن را در جایی که دیگران به بهانه ی زمان حوصله اش را ندارند دقیقا مانند ماندن در صفی طولانی که بی حوصلگی مابقی کم کم آن را خلوت خواهد کرد .
#امرالهممبینیشاد
#تولدی_دیگر