جهان های متفاوت

هرکسی در اکنون درکی از جهان دارد  و در حال تجربه جهانی است هر انسانی با آگاهی که اکنون دارد در حال تجربه اتفاقات و ماجراهایی است، من هم با درکی که اکنون از جهانم دارم در حال تجربه موقعیت ها و شرایطی هستم، نمی شودکه شما درکی که اکنون از جهانتان دارید رابه زور در […]

هرکسی در اکنون درکی از جهان دارد  و در حال تجربه جهانی است
هر انسانی با آگاهی که اکنون دارد در حال تجربه اتفاقات و ماجراهایی است، من هم با درکی که اکنون از جهانم دارم در حال تجربه موقعیت ها و شرایطی هستم، نمی شودکه شما درکی که اکنون از جهانتان دارید رابه زور در گوش کسی فرو کنید
و یا بخواهید به چیزی اصرار کنید، چرا که جهان ها متفاوت است
تنها میتوانید بپذیرید که هر آدمی مثل خود شمادر حال تجربه اتفاقاتی است که با اکنون شما متفاوتند و شما تنها بایداجازه بدهید همه چیز همونطوری که هست بماند ، و در پذیرش اوضاع و شرایط باشید ،در پذیرش آدم ها باشید ،کنترل و مدیریت نکنید، قانون و چارچوب تعیین نکنید ، تا درک شما از جهان با درک آدم هادر یک موقعیتی باهم تلاقی کند، اجازه بدهیم جهان هستی خودش آموزش بدهد، برنامه ریزی کند و کنترل و دخالتی نداشته باشیم